สารบัญ
  หน้าแรก
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ
  โครงสร้างหลักสูตรประถมศึกษา
  บุคลากรระดับประถมศึกษา
  ตารางเรียนตารางสอน
  โรงเรียนแห่งความสุข
  ห้องเรียนแสนสุข
  กองลูกเสือสำรองและสามัญ
  กองยุวกาชาดระดับ 1-2
  ผลงานทางวิชาการ
  ผลงานนักเรียน
  ลการเรียน
เข้าเว็บไซต์เทศบาลบูรพาพิทยาคาร

 

 

ผลงานนักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
รางวัล          รางวัลที่ 3 ของจังหวัด และ
                      อันดับที่ 13 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ชื่อผลงาน    แข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทย ของนักเรียน
                      ระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
สมาชิก        
เด็กหญิงภัทธิยา ดวงจันทร์
                    
  เด็กหญิงธนาภรณ์  ชนะเกตุ
                       
เด็กหญิงธัญมล  พลมั่น

ครูที่ปรึกษา   นางสุนันทา  พาเทพ
ปีที่ผลิต         
2554  
รางวัล          ชมเชย
ชื่อผลงาน   แอนิเมชั่นสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค Stop Motion ภายใต้
                      หัวข้อ “คุณธรรมนำทาง สร้างเด็กไทยไปกับไอที”
สมาชิก       
 เด็กชายณัฐกิตต์  บ่ายสกุล
                      
เด็กชายพัชรพล  เบญจศีล
                       เด็กชายปิยะ นากลาง 
                       เด็กชายกิตติกร แก้วหานาม 
                       เด็กชายธีระพงษ์  โสภารัตน์ 
ครูที่ปรึกษา   นายเชาวะลิตร  สีแนน
ปีที่ผลิต         
2554  

รางวัล         ชมเชย
ชื่อผลงาน   แอนิเมชั่นสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค Stop Motion ภายใต้
                      หัวข้อ “คุณธรรมนำทาง สร้างเด็กไทยไปกับไอที”
สมาชิก       
 เด็กหญิงณัฐมน  พลมั่น
                    
  เด็กหญิงพรณวดี  คำตัน
                       เด็กหญิงรัตนา สุภาษี 
                       เด็กหญิงอรปรีดา  เรียบร้อย
                       เด็กหญิงธมลวรรณ  คำโหลน
ครูที่ปรึกษา   นางสาวขนิษฐา  โควังชัย
ปีที่ผลิต         
2554  

ชื่อผลงาน    งานประดิษฐ์ตุ๊กตาสามสหาย
สมาชิก       
  เด็กหญิงศิริขวัญ   เกิดศิริ
                    
   เด็กหญิงดุสิตา   มานิล
                       
เด็กหญิงสร้อยสุดา  
วันลักษณ์
ครูที่ปรึกษา   นางมัทนา  เดชมาลา
ปีที่ผลิต         
2553  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


โรงเรียนเทศบาลบูรพาพิทยาคาร
เลขที่ 42 ถนนริมคลองสมถวิล ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม
ผู้ดูแลระบบ :: นายเชาวะลิตร สีแนน ::
ติดต่อผู้ดูแลระบบ
 
chaosarakham@gmail.com